Privacy Policy

RULES FOR PROCESSING OF PERSONAL DATA AT HATIMERIA

The purpose of the document is to provide Users with information on personal data protection in connection with the use of HATIMERIA services.

The personal data refer solely to the personal data of natural persons.

The personal data are processed in accordance with the prevailing legal regulations and generally adopted standards and good practices in this regard and are harmonized with the EU requirements.

Data Administrator

The personal data administrator is HATIMERIA Sp. z o.o. headquartered in Kraków (30-081) at ul. Królewska 57. Data recipients are our authorised employees, entities processing the entrusted data and entities comprised in the HATIMERIA group.

Data Processing

The personal data may be processed for various purposes including our recruitment processes thank to which we are able to offer candidates interesting jobs, future cooperation with our contractors or simply contact from the interested individuals. The data are made available to us through various forms or using dedicated communication channels.

The basis for data processing may be a relevant legal regulation, current or future agreement or consent granted for a specific purpose. The consent may be withdrawn at any time but then the processing of personal data and contact by us will not be possible.


Data disclosure is on a voluntary basis and it is the owner’s right, not duty.

Period of Data Processing

The data are held for the period necessary to carry out a relevant task, project or throughout a subscription period, not longer than until consent withdrawal. Users have the right to access their data, have them rectified, deleted or their processing restricted at any time. They also have the right to object a particular activity or lodge a complaint with a relevant supervisory authority, i.e. President of the Office for Personal Data Protection.

Protect Your Personal Data

We use our best endeavour for your data to be safe. Remember please that you also should protect your personal information. Do not disclose it to any other individuals unless it is absolutely necessary.

Should you have any queries do not hesitate to contact us. Presented below is all the relevant information:

Królewska 57, 30-081 Kraków, Poland

Telefon: +48 12 633 71 49

Skype: hatimeria.office

e-mail: daneosobowe@hatimeria.pl

HATIMERIA Team

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W HATIMERIA

Celem dokumentu jest przybliżenie Użytkownikom informacji na temat ochrony danych osobowych przetwarzanych w związku z korzystaniem z serwisów HATIMERIA.

Dane osobowe dotyczą wyłącznie osób fizycznych.

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz powszechnie przyjętymi standardami i dobrymi praktykami w tym zakresie, w tym są dostosowane do wymogów unijnych.

Kto administruje danymi

Administratorem danych osobowych jest HATIMERIA Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-081) przy ulicy Królewskiej 57. Odbiorcami danych są nasi upoważnieni pracownicy, podmioty przetwarzające dane na zasadzie powierzenia oraz podmioty wchodzące w skład Grupy HATIMERIA.

Co dzieje się z danymi i jak są przetwarzane

Dane osobowe mogą być przetwarzane w różnych celach takich jak np. prowadzone przez nas rekrutacje, dzięki którym możemy zaproponować kandydatom ciekawe oferty pracy, aktualna lub przyszła współpraca z naszymi kontrahentami, czy po prostu kontakt ze strony zainteresowanych osób. Dane udostępniane są nam za pośrednictwem odpowiednich formularzy lub za pomocą dedykowanych kanałów komunikacji.

Podstawę przetwarzania może stanowić właściwy przepis prawa, aktualna lub przyszła umowa, czy też zgoda udzielona na potrzeby realizacji konkretnego celu. Zgoda może zostać w każdej chwili wycofana, ale wówczas przetwarzanie danych osobowych, w tym kontakt z naszej strony nie będzie możliwy.

Udostępnienie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, jest to Twoje prawo, a nie obowiązek.

Jak długo przetwarzamy dane osobowe

Dane są przechowywane przez czas niezbędny do realizacji danego zadania, czy projektu lub przez czas subskrypcji, nie dłużej niż do zgłoszenia wycofania zgody. W każdym momencie Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Możliwe jest również zgłoszenie sprzeciwu wobec danej czynności oraz wniesienie skargi do właściwego organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Chroń swoje dane osobowe

Dokładamy wszelkich starań, by Twoje dane były bezpieczne. Pamiętaj jednak, że Ty także powinieneś chronić swoje dane osobowe. Nie udostępniaj ich zatem innym osobom, jeżeli nie jest to konieczne.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu. Poniżej wszystkie niezbędne dane:
Królewskiej 57, 30-081 Kraków

Telefon: +48 12 6337149

Skype: hatimeria.office

e-mail: daneosobowe@hatimeria.pl

Zespół HATIMERIA